Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, zawierającą informację odnośnie sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

KIM JESTEŚMY?

Nasze dane identyfikujące to:

Zalco Sp. z o.o., ul. Bażancia 43, 02-892 Warszawa

Jeśli chcesz się z nami kontaktować, zrób to w następujący sposób:

1)    drogą korespondencyjną na adres naszej siedziby Zalco Sp. z o.o., ul. Bażancia 43, 02-892 Warszawa;

2)    drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@zalco.pl;

3)    telefonicznie: 601 384 666

Zalco Sp. o. o. jest administratorem Twoich danych osobowych

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z sklepu internetowego prowadzonego przez nas pod adresem https://sklep.zalco.pl, którego dalej będziemy nazywać „Sklepem” lub „Sklepem internetowym”, a zatem dotyczy Ciebie, dlatego tak ważne jest, abyś się z nią zapoznał.

Polityka określa w szczególności zasady gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych pozyskiwanych przez nas zarówno podczas rejestracji konta w Sklepie, korzystania ze Sklepu, w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, uwagi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, prosimy Cię o kontakt. Twoje zdanie jest dla nas najważniejsze.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

KRĄG OSÓB, KTÓRY MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Do Twoich danych osobowych dostęp mamy wyłącznie my i hostingodawca oraz podmioty realizujące dla nas usługi niezbędne do funkcjonowania sklepu. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych podmiotom z którymi nie mamy podpisanych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych a tym samym w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z dokonanego zakupu, to wówczas możemy powierzyć Twoje dane osobowe jednemu z współpracujących z nami podmiotów. Podczas takiego przetwarzania Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu marketingowym w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka reklamy kontekstowej lecz tylko w przypadku jeżeli wyrazisz zgody formalne na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych

Poza ww. przypadkami Twoje dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa oraz wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie w celu dostarczenia Ci zamówionych towarów, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu zapłacenia przez Ciebie za zamówione towary, podmiotom zawierającym z Klientem umowę pożyczki konsumenckiej przeznaczoną na zakup towarów, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy. Podmioty uczestniczące w procesie realizacji płatności za zamówienie, mogą przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Gwarantujemy, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych przez podmioty inne niż my, dążymy do tego, aby zapewniały one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

CELE I ZAKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Ciebie dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do rejestracji w sklepie, zawarciem i wykonaniem umowy, realizacji płatności, w celu marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług oraz w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu.

W celu wykonania umowy będziemy przetwarzać podane przez Ciebie następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwę firmy, adres dostawy, historię zamówień. Dodatkowe cele, w których będziemy przetwarzać twoje dane osobowe:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności za zakupy
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych; 
 • obsługi logistycznej Twojego zamówienia, w szczególności wskazaniu Twoich danych firmom kurierskim, które dostarczą twoje zamówienie;

W celu wysyłania Ci drogą elektroniczną informacji i materiałów handlowych w formie newslettera, za Twoją zgodą będziemy przetwarzać podany przez Ciebie adres e-mail.

Za Twoją zgodą będziemy również:

 • kontaktować się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail;

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej przetwarzamy Twoje dane w celu:

 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

W przypadku, gdybyśmy planowali dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Cię o tym innym celu oraz udzielimy Ci wszelkich innych stosownych informacji.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Ci korzystanie ze Sklepu i usług świadczonych drogą elektroniczną przez nas.

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas stanowi:

1)    konieczność realizacji umowy (umów) zawartej z Tobą, jak również podjęcie działań przed zawarciem takich umów na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2)    przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3)   prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej, którym może być zapobieganie oszustwom lub inne działania mające na celu zabezpieczenie interesów sklepu w tym obrona i dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4)    Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych lub w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zbieramy dane osobowe wyłącznie bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie na ww. podstawach i zostały uzyskane od Ciebie.

TWOJE PRAWA

Szanujemy przysługujące Ci prawo do ochrony danych osobowych, dlatego zapewniamy Ci możliwość zarządzania nimi. W tym celu możesz kontaktować się z nami na adres e-mail: biuro@zalco.pl

Przysługują Ci następujące prawa:
1. prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji:
a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych,
b) od kiedy Twoje dane są przetwarzane,
c) źródle z którego pochodzą Twoje dane,
d) odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane;
2. do sprostowania Twoich danych osobowych, gdy okażą się one nieprawidłowe;
3. do uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są one niekompletne;
4. do usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli:
a) administrator zrealizował już cel, w którym zostały zebrane dane osobowe i nie są już one niezbędne do tych celów,
b) cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym celu,
c) wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas,
d) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
5. do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli:
a) uważasz, że w sposób nieprawidłowy je przetwarzamy – na okres sprawdzenia, czy masz rację,
b) zostanie stwierdzone, że niezgodnie z prawem przetwarzamy Twoje dane osobowe, jednak Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu i żądasz tylko ograniczenia ich przetwarzania,
c) nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania; wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych, do czasu stwierdzenia, czy nie istnieją po naszej stronie prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec Twoich podstaw;
6. do przeniesienia Twoich danych osobowych; wówczas otrzymasz w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane, które dostarczyłeś nam, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą, jak również konieczne do podjęcie działań przed zawarciem takiej umowy na Twoje żądanie;
7. w razie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
8. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz że przetwarzanie danych osobowych przez nas narusza przepisy RODO.

COFNIĘCIE ZGODY

Umożliwiamy Ci cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli uważasz, że nie chcesz już korzystać z konta w Sklepie wystarczy, że je samodzielnie usuniesz w zakładce Konto/Twój profil na stronie Sklepu lub poinformujesz nas o tym drogą korespondencyjną lub via mail

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w celach promocyjnych i marketingowych lub w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu, możesz cofnąć swoją zgodę w wyżej opisany sposób.

Zrezygnować z subskrypcji newslettera możesz poprzez kliknięcie w link znajdujący się w treści newslettera.

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Chronimy Twoje dane osobowe podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

1)      poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;

2)      uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

3)      adekwatne, odpowiednie i nienadmierne;

4)      dokładne i aktualne;

5)      nie przechowywane dłużej niż to konieczne;

6)      przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;

7)      bezpiecznie przechowywane;

8)    nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Twoich danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od nas, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w tajemnicy.

Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy, okres subskrypcji newslettera lub okres utrzymywania konta w Sklepie, a także na czas, w którym strony mogą dochodzić wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub przez okres, w którym na podstawie przepisów zobowiązani jesteśmy przechowywać dokumentację księgową.

ZMIANA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe ulegną zmianie prosimy Cię o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie nas o tym fakcie drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną na adres biuro@zalco.pl

Posiadania przez nas Twoich aktualnych danych osobowych, jest niezbędne do zapewnienia Ci jak najlepszej jakości usług i poziomu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

 

COOKIES

Chcemy Cię poinformować, że korzystamy z plików „cookies” (ciasteczka).

Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Twoim urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu, tabletu). Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Ciebie, ale umożliwiają nam określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep i co Cię najbardziej zainteresowało w Sklepie.

Wykorzystujemy wewnętrzne pliki cookies w celu:

 • dostosowania zawartości stron Sklepu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ponieważ „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb, 
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ich ulepszanie, (sprawdzamy ile mamy użytkowników, jak długo użytkownicy korzystają z naszego serwisu, jakie szczególnie treści ich interesują) 
 • utrzymania sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła, 

W ramach naszych Sklepów możemy stosować następujące rodzaje plików „cookies”: 

 • tzw. niezbędne pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie Ci z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach korzystania ze strony, 
 • pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania na stronie, 
 • pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, 
 • tzw. funkcjonalne pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w Twoim urządzeniu końcowym (komputer, smartfon, tablet). 

Masz możliwość, w każdej chwili, wyłączyć w swoim oprogramowaniu opcję przyjmowania „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach naszych stron, jednakże nie spowoduje to braku możliwości czytania czy oglądania treści zamieszczanych na stronie, z wyjątkiem tych, do których dostęp wymaga logowania. 

Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego używasz łącząc się ze Sklepem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiego korzystasz, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Ciebie.

Wyrażenie zgody przez użytkownika na przyjmowanie „cookies” odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie „cookies” lub poprzez wyrażenie zgody w odpowiednim „oknie” w Sklepie.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia Ci jak najwyższego poziomu ochrony Twoich danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.