Regulamin sklepu Zalco

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy ZALCO dostępny pod adresem https://sklep.zalco.pl prowadzony jest przez Zalco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Bażancia nr 43, 02-892 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169376; NIP5213261661; REGON 015570651; BDO: 000007516 o kapitale zakładowym w wysokości: 50 000 złotych.
 2. Zalco Sp. z o.o prowadzi sprzedaż wyłącznie dla podmiotów gospodarczych nie podlegającą przepisom konsumenckim.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień tego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim postanowień.

§ 2

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Zalco Sp. z o.o. ul. Bażancia 43, 02-892 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@zalco.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 894 55 00
 4. Numer fax Sprzedawcy 22 644 65 52
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 48 1240 1109 1111 0010 0072 8835
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów
  i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może kontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze
  w godzinach 8-16

§ 3

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest jednak dopiero po założeniu konta zgodnie z postanowieniami
  § 4 Regulaminu.
 3. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zamówienia w sklepie internetowym są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).
 5. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy , jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę
  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. Na zakupiony produkt Sklep wystawia dokument sprzedaży tj. fakturę VAT
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do:

– zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu

– wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego

– wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego

– przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży

 1. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
  W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.
 2. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego ZALCO Sp. z o.o. mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu.

§ 4

Zakładanie Konta w Sklepie 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2

§ 5

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
 2. Zalogować się lub wypełnić formularz rejestracyjny podając dane niezbędne do realizacji zamówienia tj. dane adresowe firmy, NIP, dane kontaktowe płatnika/odbiorcy, adres dostawy.
 3. Kliknąć przycisk “Przejdź do płatności”
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie zgodnie
  z postanowieniami § 7 Regulaminu.

§ 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  –   przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem
  –   odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Bażancia 43, 02-892 Warszawa
 2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedawcę firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  –   płatność przy odbiorze: gotówka lub karta płatnicza
  –   płatność za pobraniem (płatność u kuriera podczas odbioru przesyłki)
  –   przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w § 2
  – płatność elektroniczna z wykorzystaniem systemu Tpay. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po dokonaniu zakupu – zawarciu umowy i dononaniu płatności za zakup na koncie Sprzedawcy w serwisie Tpay. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedawcy w serwisie Tpay (w przypadku płatności elektronicznej).
 4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.
 5. W przypadku zamówienia towarów o wadze przekraczającej 30kg zastrzegamy możliwość zmiany kosztów i rodzaju transportu konsultując opisaną sytuacje z Kupującym.
 6.  

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości
  e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy
  o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą wysłania do Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Procedura realizacji Zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

– płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności
w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży –
w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

– płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

– płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości towaru do odbioru.

 1. Sprzedawca poinformuję Klienta o gotowości towaru to odbioru poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia błędnie wypełnionego zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:

– we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości

– przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny
  w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia)
 2. O wystąpieniu trudności z realizacją złożonego zamówienia w części lub całości Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 3. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego
  z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 4. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym (błędny numer telefonu, e-mail) zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane.
 5. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania należności na konto Zalco. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski za pomocą firmy kurierskiej zgodnie z obowiązującym cennikiem podanym przy zamówieniu na stronie Zalco.
 6. Faktura VAT jest dostarczana w formie papierowej wraz z towarem lub
  w formie elektronicznej na wskazany adres email do e-faktury podany podczas składania zamówienia.

§ 8

Reklamacja i gwarancja

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do ZALCO w ciągu 5 dni roboczych od chwili odbioru towaru na adres e-mail: reklamacje@zalco.pl, sporządzając protokół reklamacyjny, druk do pobrania na stronie www.zalco.pl w zakładce w zakładce Serwis – Pobierz Protokół Reklamacyjny. Kliknij w link żeby pobrać –Protokół Reklamacyjny.pdf
 2. ZALCO rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne, o ile Klient wraz ze zgłoszeniem roszczenia przedłoży ZALCO protokół podpisany przez Klienta i przewoźnika, potwierdzający rozbieżność między dostarczoną ilością towaru a ilością wskazaną w dokumencie dostawy i/lub potwierdzający widoczne uszkodzenia opakowań i towaru.
 3. Towar uważa się za odebrany bez zastrzeżeń pod względem ilościowym oraz bez uszkodzeń po podpisaniu listu przewozowego przez Klienta.
 4. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 5. Wyłączona jest odpowiedzialność ZALCO z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanego towaru.
 6. Wszelkie roszczenia związane z wadami tkwiącymi w Towarze będą rozpatrywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie procedurami zawartymi w Ogólnych Warunkach Gwarancji dostępnym na stronie www.zalco.pl w zakładce Kontakt. Kliknij w link żeby pobrać –  Ogólne Warunki Gwarancji.pdf
 7. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

§ 9

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym ZALCO Sp. z o.o. jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 2. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 5. W przypadku wybrania przez Klienta Sklepu internetowego sposobu dostawy – przesyłka kurierska Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych będzie skutkowało brakiem realizacji zamówienia.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym
  z otrzymanych od Kupującego nieprawidłowych danych.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się zapisy
  z Ogólnych Warunków Sprzedaży ZALCO dostępnych pod adresem https://www.zalco.pl/ogolne-warunki-sprzedazy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 sierpnia 2021 r.